Các kỹ năng làm việc nhóm cần thiết cho chuyển đổi số thành công
Để nhấn mạnh vai trò của tinh thần làm việc nhóm, ngạn ngữ phương Tây chỉ ra rằng 'teamwork makes the dream work" (tinh thần đồng đội có thể biến giấc thành hiện thực)

1. Khái niệm làm việc theo nhóm

  • Làm việc theo nhóm là một khái niệm phổ dụng của quản trị nhân sự hiện đại.
  • Làm việc theo nhóm là tập hợp 2 hoặc nhiều người.
  • Nhóm cùng tồn tại để hoàn thành một mục tiêu nhất định.
  • Nguyên tắc chính là độc lập, tương tác và ảnh hưởng qua lại lẫn nhau.
  • Chịu trách nhiệm qua lại lẫn nhau để đạt mục tiêu chung
  • Mỗi thành viên nhận thức bản thân họ như một thực thể xã hội.


2. Các loại hình làm việc theo nhóm

Có hai hình thức nhóm gồm: Nhóm chính thức và nhóm không chính thức.

Nhóm chính thức là nhóm có tổ chức ổn định, có chức năng nhiệm vụ rõ ràng, thường tập hợp những người cùng chung chuyên môn hoặc có chuyên môn gần gũi nhau, tồn tại trong thời gian dài.

Nhóm không chính thức thường được hình thành theo những yêu cầu nhiệm vụ đột xuất, có thể là tập hợp của những người có chuyên môn không giống nhau và ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Nhóm không chính thức có nhiệm vụ giải quyết nhanh một hoặc một số vấn đề trong thời gian ngắn.

Đa số các tổ chức đều xuất hiện cả nhóm chính thức và nhóm không chính thức.

3. Các giai đoạn phát triển của làm việc theo nhóm

Có 4 giai đoạn chính trong sự hình thành và phát triển của làm việc theo nhóm, đó: Hình thành, Sóng gió, Chuẩn hóa & ổn định và Guống vận hành.